Hlavní Tracheitida

Obvod hrudníku u žen je normální

1.1 ZHYYUEEULPE TBCHYFYE

rTY CHJZMSDE O FPZP YMY YOPZP YUEMPCHELB, NSC BDBEN UEVE CHRTPU: "rPYUENH MADI PFMYUBAFUS DTHZ PF DTHZB? u YUEN FFP UCHSBOP?" i DEMP OE FPMSHLP CH FPN, UFP NSCh TBOSCHE RP IBTBLFETKH, RP CHPURTYSFYA NYTB, OP YOFETEUOP Y FP, RUPYENKH NSCH FBL PFMYUBENUS DTHZ PF DTHOZB.

TSYUOSH YUEMPCHELB - LFP OERTETSCHOCHK RTPGEUU TBCHYFYS, CH LPFPTPN RPUMEDPCHBFEMSHOP RTPIPDSF UMEDHAEYE UFBRSCH: UPTECHBOYE, UPTEBUTEMEK. TPUF J TBCHYFYE - FFP DCHE CHBYNPUCHSBOOSCHE Y CHBYNPVHUMPCHMEOSCHE UFPTPPOSCH PDOPZP Y FPZP TCE RTPGEUUB. TPUF - FFP LPMYUEFCHOOSCHE YNEOOEOS, UCHSBOOSCHE U HCHEMYUEEOYEN TBNETPC LMEFPL, NBUUSCH LBL PFDEMSHOSHI PTZBOPCH Y FLBOEK, FBL Y CHUEYEOYEN PBT. TBCHYFYE - LBYUEUFCHOOSCHE YNEOEEOIS, DYZHETEOGYTPCHLB FLBEK Y PTZBOPCH Y YI JHOLGYPOBMSHOPE UPCHETEOUFCHPCHBOYE TPUF J TBCHYFEYE RTPFELBAF OETBCHOPNETOP.

ZHYYUEEULPE TBCHYFE PTZBOYIB RPDYUOSEFUS VIPMPZYUEEULINE BLPOBN Y PFTBTSBEF PVEYE BLPOPNETOPUFY TPUFFB Y TBCHYFYS. rPDYuYOSSUSh VYPMPZYYUEULYN BLPOPNETOPUFSN, ZHYYYUEULPE TBCHYFYE BCHYUYF PF VPMSHYPZP LPMYYUEUFCHB ZHBLFPTPCH J PFTBTSBEF OE FPMSHLP OBUMEDUFCHEOCHO.

zhYYYuEULPE TBCHYFYE PUFBEFUS PDOYN dv CHBTSOEKYYI RPLBBFEMEK DPTPCHSHS J CHPTBUFOSCHI OPTN UPCHETYEOUFCHPCHBOYS, RPFPNH RTBLFYYULULPE HNEOYE RTBCHYMSHOP PGEPHPPF.

PUPVEOOOPUFY ZHYYUEULPZP TBCHYFYS RTPZTBNNYTHAFUS O ZEOEFYUEULPN HTPCHOE, RPFPNKH DEFY RPIPTSY O TPDIFEMEK. OBUMEDUFCHEOOBS RTPZTBNNB RETEDBEFUS YY RPLPMEOYS CH RPLPMEOYE, Y X PDOYI MADEK OE YENEOSEFUS, B X DTHZYI UPCHETYEOUFCHHEFUS. oEPVIPDYNP RPNOYFSH, YUFP ON ZHYYYUEULPE TBCHYFYE PLBSCHCHBAF CHMYSOYE NOPTSEUFCHP CHOEYOYI J CHOHFTEOOYI ZHBLFPTPCH, FP-NBFETYBMSHOP VSCHFPCHSCHE HUMPCHYS, OBGYPOBMSHOSCHE J TEZYPOBMSHOSCHE PUPVEOOPUFY HLMBDB J UFYMS TSYOY, LPMPZYYUEULBS PVUFBOPCHLB, UPUFPSOYE RYFBOYS, OBMYYUYE YMY PFUHFUFCHYE VPMEOEK.

h OBUFPSEEE CHTENS PE NOPZYI UVTBOBY NYTB YYTPLP CHCHPDYFUS LHMSHF YDPTPCHShS. NA CHUSYUEULY NPTBMSHOP J NBFETYBMSHOP RPPETSEFUS ZPUHDBTUFCHEOOSCHNY UFTHLFHTBNY, PFCHEFUFCHEOOSCHNY B UPITBOEOYE J CHPUUFBOPCHMEOYE DPTPCHSHEV, B FP B UCHPUF DBOOBS YDES OE HCHB, EEE CH DTECHOEN NYTE YNEM NEUFP LHMSHF ADPTPCHPZP FEMB. rTYNETPN FPNKH UMHTSIF dTEHOSS zTEGYS IE IHDPTSEUFCHEOOOPE OBUMEDYE, LPFPTPP DPYMP DP OBYYI DOEK.

rPOBLPNYChYYUSh mají OYTSEYMPTSEOOSCHN NBFETYBMPN NPTSOP VHDEF UHDYFSH P UPPFCHEFUFCHYY YUUMEDHENSCHI RBTBNEFTPCH CHPTBUFOSCHN J TEZYPOBMSHOSCHN OPTNBFYCHBN, ZBTNPOYYUOPUFY TBCHYFYS, PGEOYFSH CHLMBD OBUMEDUFCHEOOPUFY B PUPVEOOPUFY FEMPUMPTSEOYS.

zhBLFPTSCH, CHMISAEYE O BOFTPRPNEFTYUEEULYE RPLBBBFEMY

oERTETSCHOP RTPFELBAEYE RTPGEUUSCH PVNEOB CHEEUFCH Y LOETZY CH PTZBOY'NE YUEMPCHELB, PRTEDEMSAF PUPVEOOPUFY EZP TBCHYFYS. FENRSH YUNEOOYK NBUUSCH, TPUFB, PLTHTSOPUFEK FEMB CH TBMYUOSCHE RETYPDSCH TSYOO OE PDYOBLPCHSCH. pV FPN NPTSEF UHDYFSH LBTSDSCHK YЪ chbu, EUMY CHURPNOF UCHPE TBCHYFYE CH DPYLPSHOPN YYLPMSHOPN CHUTPBUFE. pFMYUYUIFEMSHOSHE PUPVEOOPUFY YNEAFUS X AOPYEK Y DECHKHYEL, MADEK CH VTEMPN CHATBUFE Y RPCYMPN.

tPUF, NBUUB, RPUMEDPCHBFEMSHOPUFSH B HCHEMYYUEOYY TBMYYUOSCHI YUBUFEK FEMB, EZP RTPRPTGYY BRTPZTBNNYTPCHBOSCH OBUMEDUFCHEOOSCHNY NEIBOYNBNYH RTY PRFYNBYHF pDOBLP, OELPFPTSHE JBLFPTSCH NPZHF OE FPMSHLP OBTHYYFSH RPUMEDPCHBFEMSHOPUFSH TBCHYFYS, OP Y CHSCHCHBFSH OEPVTBFYNSCHE YNEOEOUSL OYN PFOIN

choEEOYEchohfteooye
OEVMBZPRTYSFOPE CHOHFTYHFTPVOPE TBCHYFYE;
UPGYBMSHOSHE HUMPCHYS;
ОETBGYPOBMSHOPE RIFBOYE;
NBMPRPDCHYTSOCHK PVTB TSIYOI;
ČTEČKA RTYCHSCHULY;
TETZYN FTHDB Y PFDSCHIB;
LLPMPZYUEEUIK JBLFPT;
OBUMEDUFCHEOOOPUFSH;
OBMYUYE ABVPMECHBOYK;

ZHYYUEULPE TBCHYFYE - FFP RTPGEUU LPMYUEUFCHEOOOPZP Y LBYUEFCHEOOOPZP YNEOEOOYS CHUEE RPLBBBFEMEK PTZBOYNB YUEMPUZHEUU CHRTEP.

pUOPChSch UPCHTENEOOSCHI BOFTPRPNEFTYYULULYI (antropos-YUEMPCHEL, metria-YNETEOYE) NEFPDPCH YUUMEDPCHBOYS BMPTSEOSCH H RTPYMPN obočí LPZDB VSCHMY; YUBOSCH BLPOPNETY.

yUUMEDHS BOFTPRPNEFTYUEULYE RPLBBBFEMY (TPUF YMY DMYOKH FEMB, Cheu YMY NBUKH FEMB, PLTHTSOPUFY TBBMYUOSHI YUBUFEK FEMBYUOSHI YUBUFEK FEMBYUOSHI YUBUFEK FEMBYUOSHI YUBUFEK FEMBYUOSHI YUBUFEK FEMBYUOSHI YUBUFEK FEMBYUSPYUFYUFEK FEMBYUPYUPYUFPYUPYUPYUPYUPYUPYUPYUPYUPYUH FEMB.

pveee RTEDUFBCHMEOYE P ZHYYUEULPN TBCHYFY RPMKHYUBAF RTY RTPCHEDEY FTEI PUOPCHOSHI YNNETEOYK:
- PRTEDEMSS DMYOH FEMB;
- NBUUH FEMB;
- PVICHBF ZTHDOPK LMEFLY.

HUMPCHICE RTPCHEDEOYS BOFTPRPNEFTYUEEULYI YUUMEDPCHBOYK

bOFTPRPNEFTYA RTPCHPDSF U RPNPESHA FABFEMSHOP RTPCHETEOOSHI Y PFTEZKHMYTPCHBOOSHI YNNETYFESHOSHI RTYVPTPCH: CHEUPCH, TPUFPNETBT, F. UBOFNEFYNEFO CHUE YUNETEOS TSEMBFEMSHOP RTPYCHPDYFSH CH RETCHPK RPMPCHYOE DOS, OBFPEBL, MYVP YUETE '2-3 YUBUB RPUME BDSCH, PVUMEDKHENSCHK DPMTSEO VSCHFLKHPDEF CHEZ MEZ MEZ. EUMY TSE YUNETEOIS RTPCHPDSFUS PE CHFPTPK RPMPCHYOE, TSEMBFESHOP YBOSFSH ZPTYJPOFBMSHOPE RPMPTSEOYE OB 10-15 NYOHF.

dMS PVYaELFYCHOPUFY RPUMEDKHAEEK PGEOLY OEPVIPDYNP UPVMADBFSH FTEVPCHBOYS L RTBCHYMBN YUNETEOIS. bOBMY BOFTPRPNEFTYUEEULYI RPLBBBFEMEK - CHBTSOOKYK LMENEOF YUUMEDPCHBOYS UPPFCHEFUFCHYS ZHYYYUEEULPZP TBCHYFYS CHBTBUFFYUCH OPBTN.

CHSCHMEOOSCHE PFLMPOEOYS NPZHF SCHMSFSHUS ZHBLFPTBNY TYULB YMY RTY'OBLBNY OELPFPTSHI ABVPMECHBOYK. rPFPNKH HNEOYE RTBCHYMSHOP PGEOYFSH RPMHYUEOOSCHE TEHMSHFBFSH YNNETEOYK, NPTSEF URUPUPVUFCHPCHBFSH CHPURIFBOYA HUFBOPCHLY OBJPTBPCCHK.

OYTSE RTEDUFBCHMEOSH NEFPDYLY YNETEOYS OBYVPMEE YUBUFP YUUMEDKHENSHI BOFTPRPNEFTYYUEULYI CHEMYUYO.

NEFPDSCH BOFTPRPNEFTYUEEULYI YUNETEOYK

JUNETEOYE TPUFF (DMYOSCH FEMB)

yNNETEOIS RTPCHPDSF RTY RPNPEY FABFEMSHOP RTPCHTEOOSHI YNNETYFEMSHOSHI RTYVPTPCH: CHEUPCH, TPUFPNETB, UBOFYNEFTPCHPK MEOFSCH, DYBOCHBNPNPNPUP.

CHUE YUNETEOYS TSEMBFEMSHOP RTPCHPDYFSH CH RETCHHA RPMPCHYOKH DOS, OBFP-EBL Y RPUME ZHYYUPMPZYUEULYI PFRTBCHMEOIK. y'NETSENSCHK DPMTSEO VSCHFSH PDEF MYYSH CH MEZLKHA FTYLPFBTSOKHA PDETSDKH.

yNNETEOYE TPUFB - RTPYCHPDYFUS CH RPMPTSEOY UFPS RTY RPNPEY TPUFPNETB. pVUMEDKHENSCHK UVBOPCHYFUS O RMPEBDLKH TPUFPNETB, URYOPK L CHETFILBMSHOPK UVPKLE, CHSCHRTSNYCHYYUSH, RTYLBUSH L UVPKLE ABFSHMLPN, NECMPRBMPBUFFYUH uLPMShTSEBS ZPTY'POFBMSHOBS RMBOLB RTYLMBDSCHBEFUS L ZPMPCHE VE OBDBCHMYCHBOYS.

PYEOSH CHBTSOP RTPCHPDYFSH YNETEOYE TPUFB CH RETCHHA RPMPCHYOH DOS, FBL LBL L CHEYUETKH TPUF YUEMPCHELB UFBOPCHYFUS NEOSHY O 1-2 UN. rTYYUYOPK FPNKH SCHMSEFUS EUFEUFCHEOOBS HUFBMPUFSH CH FEYUEOYE DOS, UYUTSEOE NSCHYUOPZP FPOKHUB, HRMPEEEOYE NETSRPUCHPHPHOPHESHY UCHEPSHEPSH TPUF NPTSEF YOBYUFESHOP CHBTSHYTPCHBFSHUS CH JBCHYUYNPUFY PF OBUMEDUFCHEOPUFY, CHOHFTYKHFTPVOPZP TBCHIFTYKHFTPVOPZP TBCHYFYS Y PF OBMYUYS YBVPMECH.

OB TPUF PLBSCHCHBAF CHMYSOYE ZEOEFYUEULYE ZHBLFPTSCH, RPMPCHSCHE TBMYUYS, CHP'TBUF, UPUFPSOYE YDPTPCHSHS Y F.D. dMYOB FEMB NPTSEF UPPFCHEFUFCHPCHBFSH CHP'TBUFKH, OP NPTSEF Y JOBYUIFESHOP PFMYUBFSHUS PF CHP'TBUFOPK OPTNSCH, RTY LFPN NBMSCHK TPUF OBJSCHCHBAPN u CHP'TBUFOSCHNY OPTNBFYCHBNY TPUFB NPTSOP POBLPNYFSHUS CH FBVMYGBI RTYCHEDEOOSCHNY OYCE.

TBURTEDEMEOYE DMYOSCH FEMB (UN) RP CHP'TBUFH (AOPYY).

chPATBUFxTPCHEOSH TBCHYFYS
oYLIKMIMO UTEDOESPŽEBŘÍKSKVĚLÉ DOPISYchSCHUPLYK
rTPGEOFSCH (GEOFYMY)
3deset2550759097
16 MEF
17 MEF
154,0
159,3
158,0
163,0
162,2
168,1
169,8
174,7
177,4
181,2
182,0
185,1
185,0
187,9

TBURTEDEMEOYE DMYOSH FEMB (UN) RP CHP'TBUFKH (DECHKHYLY).

chPATBUFxTPCHEOSH TBCHYFYS
oYLIKMIMO UTEDOESPŽEBŘÍKSKVĚLÉ DOPISYchSCHUPLYK
rTPGEOFSCH (GEOFYMY)
3deset2550759097
16 MEF
17 MEF
151.7
154,2
155,0
157,3
158,3
161,2
163.7
165.6
169,0
170,0
172,0
173,1
174,1
175,5

y'NETEOYE NBUUSCH FEMB (CHEUB)

u CHEUBTBUFOSCHNY OPTNBFYCHBNY CHEUB SPTSOP POBLPNYFSHUS CH FBVMYGBI, RTIECHDEOOSCHNY OYTSE.

TBURTEDEMEOYE NBUUSH FEMB (LZ) RP CHP'TBUFKH (AOPYY).

chPATBUFxTPCHEOSH TBCHYFYS
oYLIKMIMO UTEDOESPŽEBŘÍKSKVĚLÉ DOPISYchSCHUPLYK
rTPGEOFSCH (GEOFYMY)
3deset2550759097
16 MEF
17 MEF
41.2
46.4
45.4
50.5
51.8
56.8
58.8
63.7
65,9
70.6
73,0
78,0
82.5
86.2

TBURTEDEMEOYE NBUUSCH FEMB (LZ) RP CHP'TBUFKH (DECHKHYLY).

chPATBUFxTPCHEOSH TBCHYFYS
oYLIKMIMO UTEDOESPŽEBŘÍKSKVĚLÉ DOPISYchSCHUPLYK
rTPGEOFSCH (GEOFYMY)
3deset2550759097
16 MEF
17 MEF
42.4
45.2
46.8
48.4
51.0
52.4
56.0
57.2
61,0
62.0
66.2
68,0
76,1
79,0

y'NETEOYE PLTHTSOPUFY ZPMPCHSCH

y'NETEOYE PLTHTSOPUFY ZPMPCHSCH RTPYCHPDSF YUETE 'OBYVPMEE CHSCHUFHRBAEYE FPULY ABFSHMPYUOPZP VKHZTB Y OBDVTPCHOSCHE DHZY. UPPFCHEFUFCHKHAEYE CHP'TBUFKH TBNETSH ZPMPCHCH SPTSOP OBKFY CH FBVMYGBI.

TBURTEDEMEOYE PLTHTSOPUFY ZPMPCHSCH (UN) RP CHP'TBUFKH (AOPYY).

chPATBUFxTPCHEOSH TBCHYFYS
oYLIKMIMO UTEDOESPŽEBŘÍKSKVĚLÉ DOPISYchSCHUPLYK
rTPGEOFSCH (GEOFYMY)
3deset2550759097
16 MEF
17 MEF
52.4
52.5
53,4
53,5
54.4
54.6
56.2
56.3
57,9
58,0
59,0
59.1
60.1
60.2

TBURTEDEMEOYE PLTHTSOPUFY ZPMPCHSCH (UN) RP CHP'TBUFKH (DECHKHYLY).

chPATBUFxTPCHEOSH TBCHYFYS
oYLIKMIMO UTEDOESPŽEBŘÍKSKVĚLÉ DOPISYchSCHUPLYK
rTPGEOFSCH (GEOFYMY)
3deset2550759097
16 MEF
17 MEF
50,9
51.0
51.7
51.8
52.3
52.4
53.8
53,9
55.3
55.4
56.0
56.1
56,9
57,0

y'NETEOYE PLTHTSOPUFY ZTHDOPK LMEFLY

y'NETEOYE PLTHTSOPUFY ZTHDOPK LMEFLY RTPCHPDSF UMEDHAEYN PVTBSPN: CH RPMPTSEOYUFPS, TXLY PRHEOSCH, RTY NBLUYNBMSHOPN CHDPNYE, RPMOSCHIPN uBOFINEFTPCHHA MEOFKH OBLMBDSCHCHBAF ZPTY'POFBMSHOP, UBDY RPD KHZMBNY MPRBFPL, URETEDY RP PLPMPUPUPULPCHSCHN LTKHTSLBN, B X DECHKHYEPYU RPBSHNPNM.

chPATBUFOSHE OPTNBFYCHSCH PLTHTSOPUFY ZTHDOPK LMEFLY HLBBBOSCH CH FBVMYGBI.

TBURTEDEMEOYE PLTHTSOPUFY ZTHDOPK LMEFLY (UN) RP CHP'TBUFKH (AOPYY).

chPATBUFxTPCHEOSH TBCHYFYS
oYLIKMIMO UTEDOESPŽEBŘÍKSKVĚLÉ DOPISYchSCHUPLYK
rTPGEOFSCH (GEOFYMY)
3deset2550759097
16 MEF
17 MEF
73.3
77,0
76,1
80.1
80,0
82,9
84,9
87.6
89,9
92.2
93.6
95,5
97,0
98,4

TBURTEDEMEOYE PLTHTSOPUFY ZTHDOPK LMEFLY (UN) RP CHP'TBUFKH (DECHKHYLY).

chPATBUFxTPCHEOSH TBCHYFYS
oYLIKMIMO UTEDOESPŽEBŘÍKSKVĚLÉ DOPISYchSCHUPLYK
rTPGEOFSCH (GEOFYMY)
3deset2550759097
16 MEF
17 MEF
73,0
75.4
75,9
78,0
78,8
80.7
83,0
84,7
87.1
88,0
90.6
91.1
93,9
94.6

TBOOYGB CHEMYUYY PLTHTSOPUFEK ZTKHDOPK LMEFLY O CHSCHUPF CHDPIB Y CHCHDPIB PFTBTSBEF RPDCHYTSOPUFSH ZTKHDOPK LMEFLY, LPFPPTHA RTDOBECH OBSCHYMESH jPTNKHMB TBUYUEFB LFPZP RPLBBBFEMS RTYCHEDEOB OYTSE.

LULKHTUIS ZTHDOPK LMEFLY=PLTHTSOPUFSH ZTHDOPK LMEFLY O CHDPIE---PLTHTSOPUFSH ZTHDOPK LMEFLY O CHCHDPIIE

EUMY RPMHYUEOOSCHK TEHMSHFBF TBCHEO 4 UN Y NEOEE, EZP TBUGEOYCHBAF LBL OYLIK. EUMI ON TBCHEO 5 - 9 UN - UTEDOIN, B EUMI 10 UN Y VPMEE - CHUFFLINE.

YUNETEOYE PLTHTSOPUFY ABRSUFSHS

y'NETEOYE PLTHTSOPUFY ABRSUFSHS RTPCHPDSF CH UBNPN HALPN NEUFE MHYUEBRSUFOOPZP UHUFBCHB. rPMHYUEOOBS CHEMYUJOB DBEF RTDUFBCHMEE P FIRE FEMPUMPCEOIS. fBL, EUMY X TSEOEYO PLTHTSOPUFSH ABRSUFSHS NEOEE 14 UN, NPTSOP ZPCHPTYFSH P ITHRLPN FEMPUMPTSEOY, EUMY PF 14 DP 16,5 UN - P UTEDOENSCH B EUMY UP. x NKHTSUYO PLTHTSOPUFSH ABRSUFSHS NEOEE 16,5 UN UCHYDEFEMSHUFCHHEF P ITKHRLPN FEMPUMPTSEOY, PF 16,5 DP 18 UN - P UTEDOEN, UČENÍ 18 UN - P RMPFOPN.

DYOBNPNEFTICE

rTEDUFBCHMEOYE P UYMPCHCHI CHP'NPTSOPUFSI YURSCHFKHENPZP NPTSOP RPMKHYUYFSH U RPNPESHA DYOBNPNEFTYY. yURPMSH'KHEFUS DMS LFPZP RTYVPT DYOBNPNEFT, YNETSAEYK UIMH UTSBFYS NSCHYG THLY.

YURSCHFHENSCHK NBLUYNBMSHOP UTSYNBEF DYOBNPNEFT RTBCHPK, ABFEN MECHPK THLPK. tKhLB DPMTSOB VSChFSh ChShFSOKhFB Ch UFPTPOKH, Y RPDOSFB DP KhTPCHOS RMEU. y'NETEOYE RTPCHPDSF 2-3 TBAB J BRYUSCHCHBAF OBYVPMSHYKHA GYZHTKH. fPYUOPUFSH YNETEOIS + - 2 LYMPZTBNNB. UP UTEDOYNY CHEMYUYOBNY UYMPCHCHCHI CHP'NPTSOPUFEK AOPYEK Y DECHKHYEL SPTSOP RP'OBLPNYFSHUS CH FBVMYGE.

UDOYE CHP'TBUFOSHE OPTNBFYCHSCH DYOBNPNEFTYY (LZ).

чПъТБУФ (ЗПДЩ)AONYDECHHYLY
15
šestnáct
17
35,34 +/- 0,69
41,09 +/- 0,71
44,00 +/- 0,71
22,93 +/- 0,38
24,24 +/- 0,41
26,24 +/- 0,33

rPUME RTPCHEDEOIS DYOBNPNEFTYY TBUUYUIFSCHBAF UIMPCHPK YODELU RP ZhPTNKHME:

UYMPCHPK YODELU = NSCHYUOBS UIMB CHEDHAEK LYUFY (LZ) / CHEU FEMB (LZ)

dMS PRTEDEMEOIS UYMSCH NSCHYG TBZYVBFEMEK URYOSH YURPMSHHHAF UVBOPCHPK DYOBNPNEFT, LPFPTSCHK UOBVTSEO PRPTOPK RMPEBDLPK DMS OPZ. rty; ENTEOYUFBOPCHPK UYMSCH YURSCHFHENSCHK CHUFBEF O PRPTOKH RMPEBDLH. dBMEE PZYVBEFUS, VETEFUS THLBNY ЪB TKHULKH DYOBNPNEFTB Y U NBLUINBMSHOSCHN.UIMYEN NEDMEOOP CHCHRTSNMSEFUS. yUUMEDPCHBOYE RPChFPTSAF 2-3 TBBB, PFNEYUBAF MHYUYIK TEHMSHFBF. fPYUOPUFSH YNETEOIS TBCHOB +/- 5 LYMPZTBNN. h FBVMYGE RTEDUFBCHMEOSH LBYUEUFCHOOOP-LPMYUEUFCHEOOSHE PGEOLY UVBOPCHPK: UYMSH NKHTSYUYO Y TSEOEYO.

pGEOLB UVBOPCHPK UYMSCH (LZ).

pGEOLB UVBOPCHPK UYMSHTSEOEYOSCHnKhTSUYOSCH
OYLBSNEEE 90NEE 130
OYTSE LADDERS90-119130-159
uTEDOSS120-149160-189
JE ZTRÁTA150-180190-220
hSCHUPLBSWPMEE 180WPMEE 220

NEFPDSCH PGEOLY ZHYYUEEULPZP TBCHYFYS

pGEOLB ZHYYUEULPZP TBCHYFYS CH MAVPN RPBTBUFE RTPYCHPDIFUS RHFEN UTBCHOEOIS BOFTPRPNEFTYUEULYI DBOOSHI UP Lost Buduyuyuyuyuyu dbooshi UP Lost Buduyuyuyuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuyu.

GEOFYMSHOSCHK NEFPD

mHYUYK URPUPV PGEOLY ZHYYUEULPZP TBCHYFYS U RPNPESHA GEOFIMSHOSHI FBVMYG, NA RTPUF CH TBVPFE, FBL LBL YULMAYUBAFUS TBUYUEFSCH. GEOFIMSHOSHE FBVMYGSCH YYTPLP RTEINEOSEFUS B TKHVECPN U LPOGB 70-I ZPDHCH XX CHELB. CHCHYE VSCHMY RTIECHDEOSCH FBVMYGSCH DMS FBLYI BOFTPRPNEFTYUEEULYI RPLBBBFEMEK LBL TPUF, CHEU, PLTHTSOPUFY ZPMPCHSCH, ZTHDY.

GEOFYMSHOSHE FBVMYGSCH RPCHPMSAF UTBCHOYFSH YODYCHYDKHBMSHOSHE BOFTPRPNEFTIYUEULYE CHEMIYUOSCH UP UFBODBTFOSCHNY FBVMYUOSCHNY, NPMEYUCHYUPUCHNY RP uPUFBCHMSAF ÜFY FBVMYGSCH UMEDHAEYN PVTBPN: BOFTPRPNEFTYYULULYE DBOOSCHE 100 YUEMPCHEL (100%) PDOPZP CHP'TBUFB CHSCHUFTBYCHBAF CH RPTSBOYS CPTBUF. ъBFEN RPLBBFEMY 3, 10, 25, 50, 75, 90, 97 PVUMEDKHENSCHI CHOPUSF CH FBVMYGSCH, CH LPFPTSCHI UPITBOSAF CHCHLBBOBOOHA OHNETBGYA (YMY RTPFGERESHETPU, YMYP.

eUMY RPMKHYUEOOSCHE TEHMSHFBFSH UPPFCHEFUFCHHAF 25 - 75 GEOFIMA, FP TBUUNBFTYCHBENSCHK RBTBNEFT UPPFCHEFUFCHKHEF UTEDOENKH CPATBUFOPNKH HTCHPCHOA TBS. eUMY TSE RPLBBBFEMSH UPPFCHEFUFCHHEF 10 GEOFYMA, LFP ZPCHPTYF P TBCHYFY OYTSE UTEDOESP; B EUMY 3 - P OYLPN TBCHYFYY. eUMY RPLBBBFEMSH CHIPDIF CH RTEDEMSCH 90 GEOFIMŮ, TBCHYFE PGEOYCHBAF CHCHYE UTEDOEZP; B EUMI CH 97 - LBL CHSCHUPLPE.

PRTEDEMEYE ZBTNPOYUOPUFY ZHYYUEEULPZP TBCHYFYS

zhYYYuEULPE TBCHYFYE UYUYFBEFUS ZBTNPOYYUOSCHN, EUMY Chueh YUUMEDHENSCHE BOFTPRPNEFTYYULULYE RPLBBFEMY UPPFCHEFUFCHHAF PDOPNH PYPEFUJTE PYPEF vPMSHYBS TBOOYGB UCHYDEFEMSHUFCHHEF P OEZBTNPOYUOPN TBCHYFY.

bOFTPRPNEFTYUEEULBS PGEOLB NEFPDPN GEOFIMEK RPYUFY CHUEZDB PCHRBDBEF U PGEOLPK UPUFFSOIS ADPTPCHSHS X DEFEK, RPDTPUFDELPCHS Y NPMPPCH. DBOOSCHK NEFPD YNEEF RTEYNHEEUFCHB RETED DTHZYNY BY PVYAELFYCHEO, PTTELFEO, UPRPUFBCHYN, RTPUF B YURPMSHPCHBOYY J RPCHPMSEF UMEDYFSH B.YOBNYLPYBYYYBYYBYYBYYBYYBYYBYYBYYBYYBYYBYYBYYBYYBYYBYBYBYBYBYBYBYBYBYBYBYBYBYBYBYBYBYBYBYBYBYBYBYBYBYBYBYBYBYBYBYBYBYBYBYBYBYBYF rTY LFPN UTBJKH VHDHF RPMKHYUEOSCH DBOOSCHE, BTBLFETYHAEE LBYUEFCHP TBCHYFYS (LEVÝ HTPCHEOSH, CHCHYE UTEDOEZP, CHCHUPLPEE, YDOY OYEZPE.

RTYNET: AOPYB 17 MEF YNEEF TPUF 181,2 UN, CHEU 70,6 LZ, PLTHTSOPUFSH ZTHDY 92,2 UN, PLTHTSOPUFSH ZPMPCHSCH 58 UN. chue "BOFTPRPNEFTYUEULYE RBTBNEFTSCH OBIPDSFUS CH GEOFYMSHOSHI FBVMYGBI CH RTEDEMBI 75 GEOFIMS, UFP UPPFCHEFUFCHHEF UTEDOENKH ZBTNPOYUPYUCHUPEZHUPH.

yMY DTHZPK RTYNET: AOPYB 17 MEF YNEEF TPUF 187,9 UN (97 GEOFIMSH), NBUUH 46,4 LZ (3 GEOFIMSH), PLTHTSOPUFSH ZPMPCHSCH 58 UN (75 GEOFYMSH), 10 PLTHTSHDUH. yb RPUMEDOEZP RTYNETB CHYDOP, UFP TPUF NPMPDPZP YUEMPCHELB CHSCHUPLYK, NBUUB OYLBS, PLTHTSOPUFSH ZPMPCHCH UPPFCHEFUFCHHEF ZPMPCHCH UPPFCHEFUFUHUF ZPMPF ZHYYUEEULPE TBCHYFE OEZBTNPOYUOPE.

zBTNPOYYuOPUFSh ZHYYYUEULPZP TBCHYFYS NPTSOP PGEOYFSH, YURPMSHHS DCHHINETOSCHK LCHBDTBF ZBTNPOYYUOPUFY B LPFPTPN YNEAFUS YLBMSCH DMYOSCH J NBUUSCH FEMB, OEPVIPDYNP MYYSH OBKFY NEUFP RTEUEYUEOYS GEOFYMSHOSCHI TSDPCH NBUUSCH J DMYOSCH FEMB.

zhYYUEEULPE TBCHYFE UYUIFBEFUS:
- ZBTNPOYUOSCHN, J UPPFCHEFUFCHHAEIN CHP'TBUFKH - EUMY CHUE BOFTPRPNEFTYUEEULYE RPLBBBFEMY OBIPDSFUS CH RTEDEMBI 25 - 75 GEOFIMES.
- ZBTNPOYUOSCHN, PRETETSBAEIN CHP'TBUF - EUMY RPMHYUEOOSCHE TEHMSHFBFSH UPPFCHEFUFCHHAF 90 - 97 GEOFIMA.
- zBTNPOYUOSCHN, OP U PFUBCHBOYEN PF CHATTBUFOSHI OPTNBFYCHPCH - EUMY DBOOSCHE PVUMEDKHENPZP OBIPDSFUS CH RTEDEMBI 3-10 GEOFIMS. CHUE POOFBMSHOSCHE CHBTYBOFSCH ZPCHPTSF P OEZBTNPOYUOPN TBCHYFY.

pVMBDBFEMA MAVPZP CHBTYBOFB CHOE GEOFTBMSHOPZP LCHBDTBFB ZBTNPOYUOPUFY, OBDMEDPCHBFSHUS X CHTBYUB U GAMSHA CHCHSUOEYSCH RTYUFFYUPYUPY.

lCHBDTBF ZBTNPOYUOPUFY (chURPNPZBFEMSHOBS FBVMYGB DMS PGEOLY ZHYYUEULPZP TBCHYFYS).

& nbsprTPGEOFOSCHE (GEOFYMSHOSCHE) TSDSCH
3%deset%25%50%75%90%97%
NBUUB FEMB RP CHPTBUFH97%& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbspzBTNPOYUOPE TBCHYFEYE PRETETSBAEE CHATBUF
90%& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp
75%& nbsp& nbspzBTNPOYUOPE TBCHYFYE UPPFCHEFUFCHHAEEE CHATBUFH& nbsp& nbsp
50%& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp
25%& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp
deset%zBTNPOYUOPE TBCHYFYE OYTSE CHATBUFOSHCHI OPTN& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp
3%& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp
DMYOB FEMB RP CHP-TBUFKH

NEFPD rPMS vTPLB

lTPNE GEOFIMSHOPZP URPUPVB PGEOLY ZHYYUEULPZP TBCHYFYS, TBTVBVPFBOOPZP MYYSH DMS DEFEK Y NPMPDETSY DP 17 MEF, UHEEUFCHZHAEF Y DT. UBNSCHN RTYVMYYFEMSHOSCHN Y UFBTSCHN SCHMSEFUS TBUYUEF IDDEBMSHOPZP CHEUB RP ZhPTNKHME, RTEDMPTSEOPK 100 MEF OBBD ZhTBOGKHUULINE BOFTNLPNPMPVP:

idDEBMSHOSCHK CHEU (LZ) = TPUF (UN) - 100

ьФХ ЖПТНХМБ CH OBUFPPSEEE CHTENS RTEPVTBJPCHBOB UMEDHAEYN PVTBPN:

dMS NKHTSYUYO IDEBMSHOSCHK CHEU (LZ) = 0,9 (TPUF (UN) - 100)

dMS TSEOEYO IDEBMSHOSCHK CHEU (LZ) = 0,85 (TPUF (UN) - 100)

ZhPTNKHMB vTPLB OE HYUIFSCHBEF FPZP, UFP X TSEOEYO YOBYUFEMSHOP VPMSHYK UMPK RPDLPTSOPZP TSITB, YUEN X NKHTSUYO; UFP CHP'TBUF YUEMPCHELB CHOPUIF UCHPY LPTTELFYCHCH CH TBUYUEFSCH J F.D.

pn NOEOYA NOPZYI DYEFPMPZPCH, TBUYUEFSCH CHEUB RP ZHPTNHME vTPLB NPZHF RTYCHEUFY FPNH, YUFP OELPFPTSCHE Mady CHSCHUPLPZP TPUFB VHDHF UYUYFBFSH UCHPK Cheu OPTNBMSHOSCHN, IPMF ON UBNPN DEME Sing UFTBDBAF YVSCHFPYUOSCHN, J OBPVPTPF, OELPFPTSCHE OYLPTPUMSCHE, YUEK Cheu B OPTNE, UYUYFBFSH EZP YVSCHFPYUOSCHN.

YODELU LEFME

vPMEE BVUFTBLFOSCHN, OP OE SUŠIČ NEOEE OBDETSOSCHN RPLBBFEMEN ZBTNPOYYUOPUFY TBCHYFYS, YURPMSHHENSCHN PE NOPZYI UFTBOBI NYTB RTY CHLMAYUEOYY DPZPCHBCHUS YBSBUCHY YPSBUCHY YPSBUCHY h TBUYUEF EZP CHCHPDSFUS CHUE FE TSE CHEMYUYUYOSCH Y ZHPTNHMB CHCHZMSDIF UMEDHAEYN PVTBBPN:

YODELU LEFME=CHEU (LZ)
TPUF 2 (N)

rTYNET: CHEU PVUMEDKHENPZP 67 LZ, B EZP TPUF 1,74 N. rTPCHES OEUMPTSOPE CHCHUYUMEOYE, RPMKHUYN TEHMSHFBF 22.01. dMS EZP PGEOLY OEPVIPDYNP JOBFSH UMEDHAEEE. iODELU LEFME DMS TSEOEYO CH OPTNE DPMTSEO VSCHFSH TBCHEO 19-24, B DMS NKHTSYUYO -20-25. EUMY JOBYUEOIS YODELUB TBCHOP 26, YMY RTECHSCHYBEF FFPF RPLBBFEMSH, FP TEYUSH IDEF P CHTEDOPN DMS PTZBOY'NB YUVSCHFLE CHEUB. pV PTsITEOYI I UV ZPChPTSF, EUMY YODELU LEFME TBCHEO 26-30; II UV - EUMI 30-40; III UV - EUMY VPMEE 40. EUMY YODELU LEFME OYTSE KHLBBOOSHI OPTNBFYCHPCH, FP FFP HLBSCHCHBEF O DEZHYGIF CHEUB.

CHEU FEMB J FYR FAMPUMPCEOIS

oEUPNOEOOP, YUFP NETSDH CHEUPN FEMB J FYRPN FEMPUMPTSEOYS YNEEFUS UCHSSH, RTY FPN PDOB Q FB CE CHEMYYUYOB NBUUSCH FEMB X ITHRLPZP J RMPFOPZP YUEMPCHELB, RTY PDYOBLPYY, RTY PDYOBLPY yDEBMSHOSCHK CHEU CHTPUMPZP YUMPCHELB CH OBCHYUYNPUFY PF FIRB FEMPUMPTSEOS SPTSOP HOBFSH Y FBVMYG Y OPNPZTBNN, RTEDMBZBENFYNYUBYUPLYUPLBYUPLIBYUPLIBYUPLIBYUPLIBUUP chPURPMSH'PCHBCHYYUSH LPFPTSCHNY, PGEOICHBAF RTPGEOF PFLMPOEOYS CHEUB FEMB PF YDEBMSHOPK CHEMYUYOSCH. ьFP DEMBAF OYCE RTEDUFBCHMEOOSCHN URPUPVPN TBUYUEFB PFLMPOEEOIK PF YDEBMSHOPZP CHEUB.

pFLMPOOOYE PF NBUUSCH FEMB

chPURPMShPChBChYYUSh, PDOYN dv RTEDMPTSEOOSCHI URPUPVPCH (GEOFYMSHOSCHN, NEFPDPN RPM vTPLB, OPNPZTBNNBNY) HOBAF, LBLYN DPMTSEO VSCHFSH YDEBMSHOSCHK Cheu FEMB H BCHYUYNPUFY PF CHPTBUFB, RPMB, TPUFB, YMY DTHZYI BOFTPRPNEFTYYUEULYI RPLBBFEMEK. OP OE CHUEZDB TEBMSHOSCHK CHEU UPPFCHEFUFCHHEF YDEBMSHOPNKH. dMS FPZP, YUFPVSCH CHSCHSUIFSH JNEEFUS MY OEDPUFBFPL YMY YUVSCHFPL CHEUB FEMB DPUFBFPYUOP RTPCHUFY UMEDHAEYK TBUYUEF RP ZhPTNHME:

DEZHYGYF (YUVSCHFPL) CHEUB FEMB = IDEBMSHOSCHK CHEU - TEBMSHOSCHK CHEU

eUMY RPMHYUEOOOPE YUUMP RPMPTSYFEMSHOPE, FP FFP HLBSCHBEF OB DEZHYGIF NBUUSCH FEMB. b EUMY RTY CHCHYUUMEOYY RPMKHYUBEFUS PFTYGBFEMSHOSCHK TEHMSHFBF, FP ЬFP ZPCHPTYF PV YUVSHFPPYUOPK NBUUE FEMB.

h FBLYI UMKHYUBSI VSCCHBEF OEPVIPDYNP PGEOIFSH PFLMPOEEOYE TEBMSHOPZP CHEUB PF YDEBMSHOPZP. DEMBEFUS LFP UMEDHAEIN PVTBPN:

pFLMPOEE PF YDEBMSHOPZP CHEUB FEMB (%)=(iDEBMSHOSCHK CHEU - TEBMSHOSCHK CHEU) 100%
IDEBMSHOSCHK CHEU

IDEBMSHOSCHK CHEU

EUMY TEBMSHOSCHK CHEU PFMYUBEFUS PF IDEBMSHOPZP CH RTEDEMBI 10% CH PVE UFPTPOSCH LFP DPRKHUFINPE PFLMPOEE. rTECHSCHYEOYE CHP'TBUFOPK OPTNSCH CHEUB O 15-25% UPPFCHEFUFCHHEF PTTSITEOYA 1 UVEREY; O 25-50% - 2 UVEROY; O 50-100% - 3 UVEROY; VPMEE YUEN O 100% - 4 UVEROY. uOYCEOYE CHEUB OYCE OPTNSCH OBSCHCHBAF ZYRPFTPZHJEK. eUMY DEZHYGYF UPUFBCHMSEF 10 DP 20% - LFP ZYRPFTPZHYS 1 UVEROY; PF 20 DP 30% - 2 UVEROY; VPME 30% - 3 UVEREY (DBOOHA UVEROSH ZYRPFTPZHY EEE OBSCCHBAF DYUFTPZJEK).


Proporce těla

Ideální parametry našeho těla závisí nejen na počtu svalů, jejich úlevě, harmonii a růstu. Proporce těla jsou klíčové. V tomto článku vám řekneme o moderních standardech krásy, ideálních mužských a ženských postavách, jejich klasických proporcích, a také uvedeme několik doporučení a představíme vám několik užitečných tipů od odborníků..

Moderní standardy krásy: základní parametry

Moderní svět má své vlastní koncepty a ideální parametry těla. Každý z nás alespoň jednou v životě přemýšlel o tom, zda jeho vlastnosti odpovídají těmto hodnotám? Níže uvádíme do pozornosti klasické ideální proporce lidského těla v moderním fitness a kulturistice..

Lidé jsou zvyklí považovat toto kritérium za nejdůležitější než ostatní, i když je to zásadně špatné. V každodenním životě však panuje názor, že čím je člověk vyšší, tím je v konfliktech silnější, odvážnější a nebezpečnější..

Standardní parametry růstu pro obyvatele Ruska a zemí SNS:

 • lidé s výškou pod 170 cm jsou považováni za malé;
 • 175-185 cm se považuje za průměrnou a optimální výšku;
 • lidé vyšší než 190 cm jsou považováni za vysoké.

Stojí za zmínku, že lidé různých národů a národností mají různé průměrné ukazatele a výše uvedená čísla nebudou pro ně považována za normu. Chcete-li být vyšší, musíte v určitých cvičeních vyvinout velké úsilí, abyste zvýšili výšku. Musíte také vědět, že tento parametr nelze upravit po 25 letech.

Růst každého člověka je individuální, na základě toho si každý může sám vypočítat ideální proporce výšky a hmotnosti. Existuje způsob, jak to zkontrolovat - index Quetelet.

Je relevantní pro muže a ženy ve věku od 20 do 60 let. Chcete-li určit proporce svého těla a zjistit jejich indikátor vzhledem k normě, musíte vyřešit jednoduchou aritmetickou rovnici. Výsledek však nemusí být správný, pokud jste profesionální sportovec, těhotná žena nebo mladý muž..

Změřte svou výšku a zvedněte ji na druhou sílu. Poté musí být tělesná hmotnost vydělena výsledným číslem. Příklad: 175 cm, 70 kg; 70: (1,75 * 1,75) = 22,8. Odpověď v rovnici bude považována za správný index podílu těla..

 • norma pro muže je 19,5-25,5;
 • norma pro ženu je 19,5-24,5;
 • hromadný deficit - až 18,5;
 • přebytek - 25,5-29,5;
 • obezita prvního stupně - 30-35;
 • druhý stupeň - 35-40;
 • třetí stupeň - 40+.

Pás

Na základě tabulky ideálních rozměrů dáváme optimální poměr pasu k výšce pro muže a ženy:

 • výška 150-155 cm: minimálně - 55 cm, maximálně - 60 cm;
 • 155 - 160 cm: 60, 65;
 • 160-170 cm: 63, 69;
 • 170-180 cm: 69, 73.

Chcete-li zjistit objem pasu, změřte jej centimetrem v místě, kde začínají žebra.

Nohy

Norma pro délku nohy je považována za 50-56% z výšky osoby, v závislosti na pohlaví. Toto měření byste měli provést, když stojíte se zády rovně. Obvody kotníků, stehen a dolních končetin by měly být úměrné délce celého těla. Například ideální poměr těchto částí těla s výškou 175 - 180 cm je 59,38 a 21 cm.

Boky

Chcete-li zjistit objem svých boků, musíte změřit jejich obvod mírně nad rozkrokem.

Standardní měření kyčle pro muže a ženy různých výšek:

 • výška 150-155 cm: 83-90 cm;
 • 155-160 cm: 85-100 cm;
 • 160-170 cm: 85-106 cm;
 • 170-180 cm: 90-110 cm.

Hruď

Pro měření hrudníku je nutné měřit obvod prsních svalů s pažemi spuštěnými podél těla.

Průměrná velikost pro muže a ženy je:

 • výška 150-155 cm: 73-85 cm;
 • 155-160cm: 80-88cm;
 • 160-170 cm: 85-95 cm;
 • 170-180 cm: 89-99 cm.

Bereme v úvahu věk

Výše uvedené příklady byly pro muže a ženy ve věku od 25 do 35 let. S věkem se ideální proporce změní, protože člověk od té chvíle již začne stárnout. Délka těla, paží a nohou se časem zmenší. Aby se proces stárnutí co nejvíce zpomalil, je nutné pravidelně cvičit..

Pokud nejste spokojeni se svojí výškou, délkou končetin, pak se tyto ukazatele mohou po tvrdé práci na sobě přiblížit ideálu. Je však třeba vzít v úvahu skutečnost, že po 25 letech to již nebude možné, protože proces růstu a vývoje těla se zastaví.

Ideální mužská postava

Existuje mnoho způsobů, jak zjistit, zda máte ideální mužskou postavu. Koneckonců, přítomnost silného těla, ideální nohy s vyvinutými svaly ještě nic neznamená. Zvažte základní poměry, proporce a indexy ideální lidské postavy.

Poměr pasu k rameni

Ideální poměr ramen k pasu pro muže je charakteristickým znakem referenčního těla.

Standard pro krásu je poměr předloktí k pasu, měl by být 0,75. Tento indikátor je standardem a je považován za nejatraktivnější pro ženu.

Pokud váš poměr mezi pasem a rameny nedosahuje tohoto standardu, nenechte se odradit. Ve skutečnosti v moderní kulturistice existuje mnoho možností tréninku pro získání potřebných proporcí. Například pokud potřebujete snížit získanou hodnotu, musíte dodržovat cvičební režim, který pomůže spalovat tukové kalorie na těchto místech. V tomto případě je nutné vybudovat ramenní a zádové svaly..

Standardní hodnoty obvodu pasu u mužů s různými výškami:

 • 165-172 cm - 76-80 cm;
 • 170-183 cm - 80-83 cm;
 • 180-190 cm - 83-86 cm.

Standardní hodnoty pro obvod ramen:

 • 165-172 cm - 41-43 cm;
 • 172-183 cm - 43-45 cm;
 • 180-190 cm - 45-47 cm.

Poměr poprsí a pasu

Za ideální proporce mužského těla se považuje postava podobná obrácenému trojúhelníku (V). S touto postavou vyniká hrudní koš a úzký pas.

Rozdíl mezi obvodem hrudníku a pasu pomůže určit ideální parametry mužské postavy. Standard se považuje za hodnotu rovnou 25.

Podle pozorování vědců mají muži s takovými ukazateli celkem dobré zdraví a jsou méně nemocní..

Standardní hodnoty obvodu pasu u mužů s různými výškami:

 • 165-172 cm - 76-80 cm;
 • 170-183 cm - 80-83 cm;
 • 180-190 cm - 83-86 cm.

Standardní hodnoty pro obvod hrudníku:

 • 165-172 cm - 115-118 cm;
 • 172-183 cm - 118-123 cm;
 • 180-190 cm - 123-128 cm.

Adonisův index

Tuto metodu výpočtu ideálních proporcí těla člověka vyvinuli staří Řekové..

Adonisův index je založen na proporcích „zlatého řezu“. Metoda spočívá v rozdělení celku na dvě části, ve kterých se poměr větší k menší rovná poměru celku k větší. Hlavními hodnotami pro definici „zlatého řezu“ v lidské anatomii jsou šířka ramen, pas a celková výška. „Zlatý řez“ (ideální parametry osoby) bude považován za poměr pasu k rameni 1: 1,618.

Klasické proporce těla

Každý má jiný podíl svého těla.

Vezmeme-li průměrné ukazatele z tabulky proporcí ideální postavy, dáme kánony proporcí:

S výškou 165-170 cm:

 • hmotnost - od 65 do 72 kg;
 • ramena - od 35 do 37 cm;
 • krk - od 35 do 37 cm;
 • hrudník - od 105 do 110 cm;
 • pas - od 75 do 80 cm;
 • stehno - od 55 do 57 cm;
 • holeně - od 35 do 37 cm.

S výškou 170-175 cm:

 • hmotnost - od 72 do 80 kg;
 • ramena - od 37 do 40 cm;
 • krk - od 37 do 40 cm;
 • hrudník - od 110 do 115 cm;
 • pas - od 80 do 85 cm;
 • stehno - od 57 do 37 cm;
 • holeně - od 35 do 40 cm.

S výškou 175-185 cm:

 • hmotnost - od 81 do 90 kg;
 • ramena - od 40 do 45 cm;
 • krk - od 40 do 45 cm;
 • hrudník - od 115 do 125 cm;
 • pas - od 85 do 95 cm;
 • stehno - od 60 do 65 cm;
 • holeně - od 40 do 45 cm.

Proporce podle da Vinciho

Velký vědec Leonardo da Vinci vytvořil vlastní proporce ideální postavy muže a ženy.

Podle da Vinciho by ideální proporce mužského těla měly odpovídat následujícím parametrům:

 • výška - 24 dlaní;
 • délka chodidla - 4 dlaně;
 • délka lokte - 6 dlaní;
 • délka paže a objem ramene - 1,6 celkové výšky;
 • délka jednoho ucha je 0,33 délky hlavy;
 • vzdálenost od brady po začátek vlasů na čele - 0,1 celkové výšky;
 • vzdálenost od brady k temeni je 0,125 celkové výšky;
 • vzdálenost od vlasů k obočí - 0,33 z celkové délky obličeje;
 • vzdálenost od podpaží k lokti - 0,125 od výšky.

Standardy kulturistiky

V současné době jsou měřítkem mužského těla profesionální kulturisté. Po dlouhém a tvrdém tréninku na sobě získali ideální tělesné parametry..

Ideální proporce v kulturistice jsou:

 • jasné lichoběžníkové čáry;
 • úlevové svaly;
 • prsní svaly ve tvaru kužele;
 • dobře definované zádové svaly;
 • štíhlý krk;
 • vyvinuté svaly dolních končetin.

Nedílnou součástí je také silná postava, kterou lze vypočítat indexem Pignet.

Pinierův index = výška (cm) - hmotnost (kg) - hrudník (cm).

Na základě výsledků se určí typ těla:

 • méně než 10 - silný;
 • 10-20 - normální;
 • 21-25 - průměr
 • 26-35 - slabý;
 • více než 36 - velmi slabý.

Video "Jaká by měla být ideální postava"

Dokonalá ženská postava

Každá dívka chce být krásná a věnuje tomu hodně úsilí. Ve světě fitness a módy existují ideální proporce ženského těla (nohy, pas, hruď, boky atd.).

Hlavní typy ženské postavy

Existuje pět typů ženské postavy:

Trojúhelník. Charakteristické rysy tohoto těla u žen jsou:

 • objemné boky;
 • úzká ramena;
 • malý pas;
 • horní část těla je delší než dolní část.
 • objem boků je menší než objem ramen;
 • horní část těla je kratší než dolní část;
 • pas není vyjádřen.
 • přibližně stejná šířka částí těla;
 • pas není výrazný;
 • vyčnívající břicho;
 • s nízkou hmotností, silným uvolněním svalů.

Osm. Klasický typ, který je žádaný v modelingovém průmyslu (proporce těla 90/60/90):

 • dolní část těla je úměrná horní části;
 • štíhlý pas;
 • poměr pasu k bokům 0,7.
 • výrazný hrudník;
 • Tenké nohy;
 • malý objem ramen;
 • objemný pas

Klasické proporce pro ženy

Ideální tělesné proporce pro ženy vytvořil D.A.Konokhin.

Podle jeho výpočtů představuje jeden centimetr celkové délky těla:

 • krk - 0,17-0,21 cm;
 • rameno - 0,17-0,21 cm;
 • boky - 0,31-0,35 cm;
 • hrudník - 0,45-0,5 cm;
 • pánev - 0,55-0,65 cm;
 • pas - 0,36-0,41 cm.

Abyste pochopili, jak vaše tělo odpovídá ideálním tvarům, vynásobte svou výšku (cm) výše uvedenými hodnotami z tabulky. Poté změřte obvod částí těla, které vás zajímají. Výsledek ukáže, jak blízko nebo daleko jste od standardu..

Tenký pas

Postava každé ženy je individuální a svým způsobem jedinečná. Ideální parametry žen se výrazně liší od mužské postavy..

Níže jsou uvedeny normy pro šířku pasu u dívek různých výšek:

 • výška 150-155 cm - pas 57-58 cm;
 • 155-160 cm - 58-60 cm;
 • 160-165 cm - 60-62 cm;
 • 165-170 cm - 60-64 cm;
 • 170-175 cm - 64-66 cm;
 • 175-180 cm - 66-68 cm.

Přípustné odchylky mohou být až pět centimetrů. Měření budou přesná, pokud kolem pasu nebude přebytečný tělesný tuk.

Poměr kyčle a poprsí

Ve světě módy a modelování jsou nejdůležitějšími parametry pro ženy boky, hrudník a pas..

Obvod předloktí by se měl rovnat objemu boků. Nejprve to vypadá esteticky krásně. Pokud je vaše postava jiná, není třeba se rozčilovat. Existuje mnoho konkrétních cvičení ve fitness, aby se vaše boky a hrudník přizpůsobily ideálnímu poměru..

Parametry růstu

Neexistuje koncept ideální výšky pro ženu. Koneckonců, každý člověk je sám o sobě individuální. Také v různých zemích a národech se průměrná výška může lišit..

Chcete-li zjistit, zda máte ideální poměr výšky k ostatním částem těla, musíte se uchýlit k metodě „zlatého poměru“ (Adonisův index), o které jsme psali dříve v tomto článku. Například šířka ramen by měla být 1/7 vaší výšky..

Délka nohy

Ideální proporce nohou dívky závisí na tom, zda je její kost tenká nebo široká. Zde je příklad ideálních rozměrů nohy k tělu:

 • pokud má dívka širokou kost, pak by nohy měly být asi o 1,5-4,5 cm delší než polovina délky její plné výšky;
 • pokud je střední kost, měla by být jejich délka o 4–7 cm delší;
 • tenký - 50% růst + 6,5-10 cm.

Jak dosáhnout ideálních parametrů

Abyste dosáhli ideálních parametrů, měli byste dodržovat určitý tréninkový režim, vést výjimečně zdravý životní styl, systematicky měřit hrudník a boky.

Právě v těchto částech těla se hromadí tukové zásoby nejvíce.

Pravidelné cvičení

Abyste dosáhli požadovaného výsledku rychleji, musíte pravidelně cvičit. Na internetu existuje mnoho tabulek a metod pro muže a ženy, jak zlepšit své tělo a udržet ho v dobré kondici. Zde jsou základní pravidla, která musíte při sportu dodržovat:

 1. Nepřetěžujte se. Nadměrná únava nepřinese požadované výsledky, ale jen poškodí vaše tělo.
 2. Nedělejte intenzivní cvičení každý den. Každodenní intenzivní sport nepřinese ovoce, protože během odpočinku se hromadí svalová hmota.
 3. Chcete-li zvětšit objem hrudníku, nejjednoduššími způsoby jsou kliky, kliky na vodorovném pruhu.
 4. Chcete-li si napnout glutety, dopřejte si ráno jogging a dřepy..

Uvědomte si, že pravidelné cvičení vám pomůže nejen získat svalovou hmotu nebo spálit kalorie, ale také posílit zdraví, imunitu a snížit riziko vzniku většiny nemocí..

Správná výživa

Důležitým kritériem pro získání ideálního těla je správná výživa..

Dáme vám několik užitečných tipů:

 1. Jezte čtyři jídla denně v malých porcích. To sníží riziko ukládání tuku a zlepší trávení..
 2. Nejezte tučná a smažená jídla.
 3. Jezte potraviny bohaté na bílkoviny. Je to on, kdo přispívá k rychlejšímu růstu svalů po tréninku..
 4. Chcete-li zachovat pas u žen, konzumujte více „zelených“ a „červených“ potravin.
 5. Sledujte svůj denní příjem kalorií.
 6. Nepijte sódu a snažte se udržovat co nejnižší hladinu cukru.

Doporučení odborníků

Abychom dosáhli ideálních standardů mužského nebo ženského těla, uvádíme několik doporučení odborníků:

 1. Nedůvěřujte falešným slibům. Získání požadovaných výsledků vyžaduje hodně tréninku..
 2. Nepoužívejte steroidy atd. Všechny léky tohoto typu mají dočasný účinek. Po ukončení užívání se může pokožka prohýbat.
 3. Rozhodněte se, co přesně chcete ve svém těle zlepšit. Tímto způsobem můžete rychle dosáhnout požadovaného výsledku..
 4. Kromě cvičení se držte sportovní stravy..
 5. Přihlaste se do tělocvičny. Třídy s trenérem poskytnou výsledky mnohem rychleji, než sami.
 6. Před každým tréninkem se zahřejte. Pokud tak neučiníte, je velká šance, že budete tahat jednu nebo více svalových skupin..

Typ postavy.

Astenický typ těla. Ženy této ústavy se vyznačují obecnou štíhlostí, dlouhým a tenkým krkem, úzkými rameny, plochým a úzkým hrudníkem, protáhlými tenkými končetinami, protáhlou tváří a tenkým nosem. Růst je často nadprůměrný. Svaly u těchto žen jsou špatně vyvinuté. Proto jim chybí síla a vytrvalost. Zástupci této skupiny jsou však energičtí, lehcí a ladní, mají malou váhu. Ze zřejmých výhod astenické postavy stojí za zmínku minimální sklon k nadváze. Při výběru sportovních disciplín je lepší dát přednost těm, které jsou zaměřeny na rozvoj chybějících dovedností: síly a vytrvalosti. Patří mezi ně plavání, aerobik, tanec. Chcete-li správně klasifikovat svoji postavu jako typ s tenkými kostmi, změřte si obvod zápěstí. V uvažované skupině by to mělo být méně než 16 cm.

Normostenický typ těla. U žen s touto ústavou jsou hlavní velikosti těla proporcionální. Takové dámy mají často štíhlé nohy, tenký pas a obecně harmonickou postavu. Růst je často průměrný. Tito lidé jsou přirozeně dobře koordinovaní, ostří a rychlí. Nejlepšími sportovními disciplínami jsou typy her (volejbal, basketbal atd.), Stejně jako tenis, vodní aerobik. Obvod zápěstí musí být mezi 16 a 18,5 cm.

Hypersthenický typ těla. Ženy této ústavy mají těžké a široké kosti, objemná ramena, široký a krátký hrudník, mírně zkrácené končetiny (zpravidla). Růst je často podprůměrný. Od přírody takové dámy mají sílu a vytrvalost, ale jsou zbaveny pružnosti a milosti. Doporučujeme proto následující sportovní disciplíny: jóga, kalanetika, bojová umění atd. Mezi nevýhody hyperstenického typu těla navíc patří nízká rychlost metabolismu, což znamená zvýšenou tendenci k nadváze. Obvod zápěstí s postavou se širokými kostmi je více než 18,5 cm.

Rychlost růstu a délka nohy

Můžete také určit typ těla na základě výšky a délky nohou. U normálně vykostěného a široko vykostěného těla je rozsah mezi 166 a 170 cm považován za normální, zatímco u astenického typu je v rozmezí od 168 do 172 cm. Mezi výškou a délkou nohou člověka jsou určité poměry. Nohy jsou považovány za krátké, pokud je jejich délka menší než polovina výšky.

Délka končetin se měří od tuberkulu femuru, který se nachází naproti kyčelnímu kloubu, po podlahu.

Ideální délka nohy by měla být v následujících rozmezích:

 • astenický typ: nohy jsou o 2-4 cm delší než polovina výšky
 • normostenický typ: nohy jsou o 4–6 cm delší než polovina výšky
 • hypersthenický typ: nohy jsou o 6-9 cm delší než polovina výšky

Nenechte se odradit, pokud se vaše metriky neshodují s ideálními. Požadovanou délku nohy můžete vytvořit pomocí podpatků. Mimochodem, toto je jeden ze způsobů, jak najít perfektní výšku paty. Spočítejte si, kolik cm nezapadáte do standardů a noste podpatky přesně této výšky.

Bílí a index Pignet

Bílí (z anglického vitels vital orgány) - velikost ženské postavy - výška, délka nohou, hruď, pas, boky

Normální bílé pro mladé ženy:

Typ tělaAstenickýNormostenickýHyperstenickýKruh hrudníku 84 - 86 cm1 / 2 výška + 2-5 cm1 / 2 výška + 8-10 cmObjem poprsíObvod hrudníku + 4-6 cmObvod hrudníku + 8-10 cmObvod hrudníku + 8-10 cm 64 cm Výška - 105 cm 70 - 76 cm Obvod boků Obvod pasu + 30 cm Obvod pasu + 30 cm Obvod pasu + 28 cm

Pro objektivnější posouzení můžete také použít indikátory indexu Pigne.

Index pignetu = výška ve stoje (cm) - (tělesná hmotnost (kg) + obvod hrudníku (cm))

S ukazateli menšími než 10 - silná (hustá) postava; 10-25 - normální; 26-35 - slabý; více než 35 - velmi slabý.

Norma hmotnosti

Nadváha samozřejmě žádnou ženu nezdobí. Krása je zdraví, harmonie, fit. Právě tato externí data považují muži za ideální na podvědomé úrovni. Kromě toho vede obezita k předčasnému stárnutí celého těla. Proto je velmi důležité znát limity své normální hmotnosti. Ale na čem závisí? Je to jen z výšky a věku? Nejen. Chcete-li správně určit hmotnost, musíte vzít v úvahu vlastnosti svého těla: obecnou stavbu těla (typ konstrukce), šířku ramen, rysy hrudníku atd..

Musíme si však uvědomit, že nadváha není vždy známkou přebytečného tělesného tuku. Tuková tkáň je nedílnou součástí každého živého organismu. A ona je pro něj životně důležitá. Za normálních podmínek je množství tuku u mužů 1/20 a u žen 1/16 tělesné hmotnosti. A asi 75% veškerého tuku se nachází přímo pod kůží. Malé množství tuku pod kůží chrání před otlaky a podchlazení. Určité minimum tuku ve vnitřních orgánech je udržuje na správném místě, chrání je před nadměrnou pohyblivostí, úrazy a otřesy. Tuk je navíc energie, kterou lze v případě potřeby využít..

Na našem webu existuje několik způsobů, jak vypočítat normu hmotnosti na základě charakteristik typu těla.

Pomocí níže uvedeného vzorce můžete zjistit svoji váhu na 1 centimetr výšky:

Hmotnost na cm výšky = tělesná hmotnost (gramy) / výška (centimetry)

Získaná data lze porovnat s doporučenými normami hmotnosti pro různé věkové kategorie podle následující tabulky:

Znáte-li svůj typ těla, vynásobte koeficient svou výškou a získáte normální váhu.

Maximální přípustná hmotnost žen do určitého věku lze vypočítat z následující tabulky:

No, dámy, pojďme vystoupit o centimetr a změřme si zápěstí od kosti ke kosti... Mám přesně 18 a kolik jich máte?

Články O Zánět Hltanu